FORRETNINGSBETINGELSER

Når kunder afgiver ordre til, eller indgår aftaler med, Holmenadvice.dk ApS, herefter kaldet Holmenadvice.dk, accepteres følgende vilkår og betingelser. Nærværende betingelser bekræftes af kunden ved enhver aftales indgåelse. Generelle betingelser: Aftaler kan kun indgås ved fuldmægtig, det vil sige én, der enten skriftligt eller mundtligt – i kraft af sin stilling er berettiget til at forpligte den fuldmægtigen repræsenterer. Faktura til dækning af ydelserne sendes til kunden via E-mail, hvis ikke andet aftales. Indbetaling sker ved indbetaling på Holmenadvice.dk’s konto i Jyske Bank – registreringsnummer: 5148 kontonummer.: 1000100. Indbetalinger påføres fakturanummer. Alt arbejde som ligger ud over det i tilbuddet/ydelsen aftalte, faktureres som ekstra konsulenttimer. Her faktureres til Holmenadvice.dk’s gældende timetakster og pr. påbegyndt kvarter. Hvis kunden overskrider aftalte deadlines med samlet mere end 4 uger, er Holmenadvice.dk berettiget til at slutfakturere den aftalte leverance, med mindre andet er skriftligt aftalt. Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage efter fakturadato. Transporttid faktureres ikke, men transport afregnes efter statens takster, dog således at transport i hovedstadsområdet afregnes med fast takst – p.t. 200 kr. pr besøg. Ved overskridelse af betalingsfristen, opkræves et gebyr på 100 kr., samt morarenter efter rentelovens bestemmelser, for perioden fra betalingsfristens udløb og indtil betaling sker. Fakturering: Alle tilbud afregnes forud, med mindre andet er skriftligt aftalt. Leverancer der indeholder køb ved 3. part, f.eks. AdWords kampagner, faktureres altid forud.

§ 1 – Serviceaftaler Holmenadvice.dk fakturerer serviceaftaler månedsvis forud. Ønsker kunden at opsige en igangværende serviceaftale, skal opsigelse ske skriftligt mindst en måned inden en ny abonnementsperiode starter. Kunder der har indgået serviceaftaler er forpligtet til at orientere Holmenadvice.dk om adresseændring, så Holmenadvice.dk altid har kundens nuværende adresse. Holmenadvice.dk forbeholder sig ret til at lukke en igangværende serviceaftale, hvis kunden har krænket forretningsbetingelserne. Opsigelsen fra kunden skal sendes skriftligt til Holmenadvice.dk af en fuldmægtig, det vil sige én, der enten skriftligt eller i kraft af sin stilling er berettiget til at forpligte den fuldmægtiges repræsenterer.

§ 2 – Begrænsninger Leverancen indeholder forretnings-hemmeligheder, og for at beskytte disse må kunden ikke uden særskilt skriftlig aftale med Holmenadvice.dk sælge, distribuere eller skabe produkter, som er baseret helt eller delvist på Holmenadvice.dk´s produkter. Holmenadvice.dk kan ikke garantere præcis optagelse i søgemaskiner eller kataloger, da det er søgemaskinernes og katalogernes redaktører der beslutter dette, men udarbejder alt materiale i overensstemmelse med gældende retningslinier.

§ 3 – Ansvar Holmenadvice.dk er i intet tilfælde ansvarlig for tabt avance, tab af goodwill, følgeskader eller indirekte tab. Tilsvarende gælder ved force majeure. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for, at tekster og indhold på kundens hjemmeside/kampagnemateriale ikke krænker andres varemærker og rettigheder eller på anden vis bryder mod dansk lovgivning. Ethvert arbejde på kundens websted, edb og i kundens databaser sker på kundens ubegrænsede ansvar og kunden opfordres til at stille egne edb-specialister til rådighed for at assistere Holmenadvice.dk. Holmenadvice.dk er derfor uden ansvar, såfremt der ved arbejde på kundens edbprogrammel sker nogen form for fejl heri, herunder for tab af data eller programmer eller for efterfølgende manglende funktionalitet i kundens edb-systemer. Ansvarsfritagelsen gælder indirekte tab og uanset om fejlen er sket på kundens eller tredjemands maskinel/programmel.

§ 4 – Reklamation A. Mangler: Med mindre Holmenadvice.dk inden 1 måned fra leveringen af de enkelte leverancer modtager skriftlig reklamation med forklaring af den konkrete problemstilling, kan eventuelle mangler ved det leverede ikke gøres gældende. B. Forsinkelse: Holmenadvice.dk er ikke ansvarlig for tab hos kunden som følge af forsinkelse med nogen del af Holmenadvice.dk’s leverance. C. Generelt: Holmenadvice.dk´s leverancer er defineret i det fremsendte tilbud. Holmenadvice.dk er ikke forpligtet til at levere nogen ydelse ud over det, der fremgår af tilbuddet. Såfremt der måtte være mangler ved det leverede, eller der uden at det skyldes kundens forhold indtræder forsinkelse, er Holmenadvice.dk ikke ansvarlig for kundens eller andres indirekte tab som følge heraf.
Det understreges, at Holmenadvice.dk ikke indestår for ydelser leveret af tredjemand. Holmenadvice.dk er eksempelvis ikke ansvarlig for evt. nedlæggelse af anvendte søgemaskiner, kataloger eller websteder, søgemaskinernes eller katalogernes ændringer af vurderingsalgoritmer, ændringer af kampagnetilbud i kampagnens løbetid eller andre dispositioner vedrørende søgemaskiner, kataloger eller 3. parts websteder. § 5 – Hemmeligholdelse For begge parters side er det aftalt, at ingen viden man i forbindelse med samarbejdet erhverver om hinanden og hinandens produkter eller fremgangsmåder må offentliggøres eller bringes til andres kundskab.

§ 6 – Ejendomsret Alle Holmenadvice.dk´s produkter, herunder alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer, har Holmenadvice.dk ophavsret til og forbeholder sig alle rettigheder til produkterne, som er omfattet af de aftalte leverancer. Holmenadvice.dk’s udarbejdede analyser, rapporter eller dele heraf må ikke distribueres, kopieres (herunder reproduceres i elektronisk form), oversættes eller på anden måde reproduceres i nogen som helst form. Holmenadvice.dk forbeholder sig ret til alle rettigheder hertil.

§ 7 – Anerkendelse Kunden anerkender at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de deri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne og den begrænsede reklamationsret er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter mellem parterne, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.

§ 8 – Overdragelse Ved eventuelt salg af Holmenadvice.dk accepterer kunden at Holmenadvice.dk kan overdrage abonnementer til 3. part uden kundens samtykke.

§ 9 – Ophør Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående og i 2 år efter samarbejdet er ophørt.

§ 10 – Tvister Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.